poradydlakazdego

Geodeta – nieodzowny specjalista na każdym etapie budowy dróg

Budowa dróg to złożony proces, który wymaga zaangażowania wielu specjalistów. Jedną z kluczowych postaci w tym procesie jest geodeta. Jego rola wykracza daleko poza proste pomiary terenu – geodeta odpowiada za szereg kluczowych zadań, które zapewniają prawidłowy przebieg budowy i zgodność inwestycji z projektem.

Geodeta na starcie, czyli przygotowanie terenu

Już na etapie planowania inwestycji drogowej geodeta odgrywa istotną rolę. Co leży w zakresie jego obowiązków?

  • Wykonanie mapy do celów projektowych: Na tej mapie uwzględnia się wszystkie istotne elementy, takie jak granice działek, istniejące obiekty budowlane, ukształtowanie terenu, sieć uzbrojenia terenu. Mapa stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego drogi.
  • Wytyczenie punktów granicznych działki drogowej: Geodeta wyznacza w terenie granice działki, na której zostanie wybudowana droga. Jest to niezwykle ważne zadanie, ponieważ zapewnia zgodność inwestycji z prawem własności i chroni przed konfliktami z sąsiadami.
  • Ustalenie punktów wysokościowych: Geodeta Oława określa punkty wysokościowe, które wyznaczają poziom przyszłej drogi. Jest to kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego odprowadzania wody i prawidłowego funkcjonowania nawierzchni.
Geodeta Środa Śląska

Geodeta Oława w akcji – nadzór nad budową drogi

Podczas budowy drogi geodeta pełni funkcję nadzorczą, dbając o zgodność prac z projektem i prawidłowe wykonanie wszystkich elementów. Wyznacza w terenie oś drogi, czyli jej środek. Jest to punkt odniesienia dla wszystkich kolejnych prac budowlanych. Prócz tego, nadzoruje roboty ziemne, takie jak wykopy i nasypy, aby upewnić się, że wykonuje się je zgodnie z projektem i zapewniają odpowiednią nośność podłoża pod drogę. Po zakończeniu poszczególnych etapów budowy geodeta Środa Śląska wykonuje pomiary kontrolne i odbiera wykonane roboty. Jest to gwarancja, że droga jest zbudowana zgodnie z projektem i spełnia wszystkie wymagania techniczne.

Meta – odbiór drogi i dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu budowy drogi geodeta wykonuje dokumentację powykonawczą, która zawiera:

  • mapę powykonawczą: mapa ta przedstawia rzeczywisty przebieg wybudowanej drogi, uwzględniając wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy;
  • zestawienie punktów wysokościowych: zestawienie to zawiera informacje o wysokościach punktów kontrolnych na drodze. Jest to ważne dla prawidłowego funkcjonowania nawierzchni i urządzeń drogowych;
  • inwentaryzację obiektów: inwentaryzacja obejmuje wszystkie obiekty wybudowane w ramach inwestycji drogowej, takie jak mosty, przepusty, zjazdy, chodniki.